kooni eläd, seen opid, koolõd arki, saa-ai targast.

Võistluisi juhõndi´

Seto Kuningriigi võistluisi juhõndi’ 2023

1. Sõnolisõ võistlus

2. Pillimiihi võistlus

3. Kimmäs seto keele kõnõlõja

4. Kargusõkargaja, kasatskilüüjä võistlus

5. Süüke ja juukõ võistlus

6. Vägümehe välläsortminõ

7. Kalamehe võistlus

8. Naisi näpotüü võistlus

1. Sõnolisõ võistlus

Timahava om Seto Kuningriigih jalki sõnoliisi võistlus! Õks tuu jaost, õt nuu’ naase’ ja mehe’, kiä’ mõistva’ seto laulu tetä’, saanu’ hindä vahtsit laula üteh kooriga ette kanda’.
Annami kõigilõ tiidä’ kats laulu teematsõõri, õt kõigil olõs aigu paar kuud sõnno märki! (Muidoki võit laulda’ ka ilma ettevalmistamalda’, nigu lauluimä’ lauliva’.)

 • Seto laul ja tõõsõ’ laulu’
 • Seto kiil ja tõõsõ’ keele’

Kuningriigih pääväl tõmbas ülembsootśka kõigi näteh katõst teemast vällä üte – tuu om timahavadsõ sõnolisõ võistlusõ teema.
Võistlõma oodami kõiki naisi ja miihi, kiä’ mõistva’ seto laulu tetä’.
Sõnolisõ võistlus om seto leelo võistlus, hinnatas laulu, miä om ette ant teema perrä tettü vanna muudu seto laul (salmikõisi, riimilist laulu ja pille siiä’ võistlusõlõ oodõta-i).

 • Laul piät olõma ette ant teema perrä.
 • Laulu kand ette tuu, kiä sõna’ om vällä märknü.
 • Paprõ päält maaha laulda’ tohi-i.
 • Laul tohi-i olla’ pikep ku 6 minotit.
 • Sõnolisõ võistlus olõ-i koorõ võistlus, tuu tähendäs, õt hinnata-i koori, a sõnolisõ laulu ja sõnno. Muidoki om tähtsä, õt sõnolinõ laulnu nii, õt kooril kerge perrä olnu üldä’. Ütest koorist või võistlõma tulla’ mitmit sõnoliisi!

Päävedosnik: Kalkuni Andreas, andreas@folklore.ee

Tagasi algustõ


2. Pillimiihi võistlus


Võistlusõl sorditas vällä üts kuninga pillimiis.
Mängi’ võit:

 • libliklõõtsa, Teppo tüüpi lõõtsa, karmoškat
 • kiigat
 • (seto helühannaga’) kannõlt

Midä kaetas ja kullõldas välläsortmisõ man:

 • Tulõ mängi’ üts seto kargus ni üts lugu, midä mängitäs Setomaal.
 • Pillimäng õkva kisk tandsma.
 • Pilli perrä om hüä ja kerge seto muudu tandsi’ ja lugu om mängit kimmä taktiga’.
 • Pillimiis piät tiidmä, mäntsest nulgast lugu peri om vai kinka/minka perrä tä om tuu ar’ opnu.

Hindamistargol om õigus jättä’ avvuhind vällä andmalda’, ku olõ-i śood kõrda täüdet.

Päävedosnik: Leima Evelin, 5272 216

Tagasi algustõ


3. Kimmäs seto keele kõnõlõja


Õt Seto Kuningriigih kimmä kõnõlõja tiitel saia’, piät mõistma seto keeles höste kõnõlda’. Tuu jaost tulõ rahva iih ette kanda’ väiko jutusõkõnõ. Jutt om ette antu kiräkeeleh ja andas aig ette valmistada’ ja siis lava pääl tuusama jutt seto keeleh ette kanda’. Päämäne om, õt tulõsi-i sisse kiräkeeleh sõnno.
Kõnõlõja man hinnatas:

 • seto muudu sõnasäädmist jutussõh
 • seto muudu sõnno käändmist-püürdmist ja keelekumu välläkuuldumist (intonatsiooni)
 • vannamuudu ütlemistõ ni sõnno tarvitamist

Päävedosnik: Nassari Elvi, 5271 760, Elvi.Nassar@evm.ee

Tagasi algustõ


4. Kargusõkargaja, kasatskilüüjä võistlus


Valitas illos, tark ja kõrralinõ seto esindäjä.
Kõgõ paremb kargusõkargaja ja kasatskilüüjä:

 • mõist seto muudu tandsi’
 • om seto muudu olõkiga’ ja kihähoitmisõga’
 • mõist hinnäst pillimehe muusiga perrä säädä’ ja tandsi’
 • kargusõkargaja tands tsõõrih tõisiga ütehkuuh ja edvistämäldä’ kaejidõ jaost

Ku om veidembä ku kats võistlõjat, sis hindamist tulõ-i.
Hindamistargol om õigus jättä’ avvuhind vällä andmalda’, ku olõ-i tingimuisi täüdet.

Päävedosniku’: Keerpalu Marika ja Elina, 5289 928

Tagasi algustõ


5. Süüke ja juukõ võistlus

SÖÖGI'

SÕIR
Sõiravõistlusõlõ tuudu sõir piät olõma tettü värskist kraamist (sisse om pantu piim, kohopiim, võid, muna’), ostõt vai murõhtõt Setomaa vai Võromaa talost. Sõir piät olõma ilosa värmiga, tihtsä olõmisega, hüä värski lõhnaga, hindäl tett. Sõira seeh võiva’ olla’ õnnõ küümne’. Sõira võtt vasta komisjon, kiä ütles kas sõir kõlbas võistlusõlõ vai ei. Sõirameistris saa peremiis vai pernaane, kelle sõira rahvas parembas tunstas.
Sõira tegemisõ kotsilõ saat küsüdä’ nõvvu Luigasõ Inaralt, 516 8 422, ni Hõrna Riekalt, 5620 3374.

LEIB
Leib om kullanõ pala, minkalõ anti suud, ku käärokõnõ maaha sattõ.
Leib piät olõma vannamuudu tett, hüä maigu ja lõhnaga, ilosa näoga, päält ille ja paksu koorõga. Pääle jauha või leevä sisse panda’ õnnõ tuud kraami, miä kasus Setomaal.
Leevä võtt vasta komisjon, kiä ütles, kas leib kõlbas võistlusõlõ.

KOHOPIIMÄ PIIRAK
Piirak om illos, kõllanõ, kohetus sepäga tett, soolanõ vai makuś. Piiragu sisse om pant õnnõ kohopiimä, tuurjuust kõlba-i. Mano om lubatu panda’ kraami, miä kasus Setomaal: mustkit, palohkit ni tõisi mõtsa- ja aiamarju, miä’ omma’ jo mustidsõst aost pääle väärt söögikraam olnu’. Piiragumeistrist saa tuu, kinka piiragu maitsmisõl rahvas kõõ parembast tunstas.
Piiragu tegemisõ kotsilõ saat küsüdä’ nõvvu Luigasõ Inaralt, 516 8422, ni Hõrna Riekalt, 5620 3374.

Kõrraldaja: Järveveere Angelika, 5665 6240

HANŚA, OL’, TAAR ja VERREV VIIN

Setomaal paktas umatett kraami õks nõnnopite. Tuuperäst piät joogi’, miä’ kuningriigi võistlusõlõ rahvalõ maitsmisõst tuvvas, olõma hüä maiguga, vannamuudu ja kõrdapite tett.

HANŚA
Kõrralinõ hanśa piät õks vana viisi perrä olõma mito kõrda läbi aet ja tohi-i olla’ vähämb ku 45 kraati kangõ. Õigõ hanśa om rüäst tett ja väega avvu seeh omma’ nuu’ meistre’, kiä’ viil eis’ ka rükä kasvatasõ’. Vannamuudu tett hanśa om klaar ja ilma värmildä ni hüä lõhnaga, minkaperrä saat õkva üldä’, õt kraam om paslik ja õigõ. Hüvvä hanśat piät vällänägemisõ perrä jo tahtma ja maigo perrä hüäst kitmä. Vastavõtja piät kõrraga ar’ maitsma hanśa ni ütlemä tuujalõ, kas juuk lätt Seto Kuningriigi meistri võistusõlõ vai jääs rahvalõ maitsa’.

OL’
Üväst tett juuk. Olõ-i mesimakõ. Parasjako käünü. Tohi-i olla’ vesine. Piät olõma hüä juvva’ ja tegemä meele kergest.

TAAR
Taar olõ-i kali. Innevanastõ tetti õgah taloh ummamuudu taari. Taar om leevä vai leeväkoorikidõ vai muud muudu jauhhõlõ pääle pant vii hapnõmisõ perrä saad hapu juuk. Taar piät olõma ilosa värmi ja hüä lõhnaga, tegijä piät ar’ seletämä taari tegemisõ. Taar piät olõma kõrralitsõlt aigupite ar’ hapanu ja piät olõma juujalõ meelelinõ.

VERREV VIIN
Verrev viin om kodoaia vai mõtsamar´akõistõst õigõhõ kääritet juuk, miä olõ-i ätkest last. Õga meistri tege ummamuudu, tuuperäst tulõ eis’ pruumma tulla’, õt meistri vällä sorti’.

Kõrraldaja: Toomiste Lauri 5243 876


Võistlõmma tuud kraami iist mastas rahha:

 • sõir 12 €/kg
 • piirak 8 €/kg
 • leib 4 €/kg
 • hanśa 8 €/l
 • ol’ 2 €/l
 • taar 2 €/l
 • verrev viin 5 €/l

Kraami piät olõma:

 • sõira 2 kg
 • piirakut 2 kg
 • leibä (vannamuudu) 2 kg
 • hanśat 1 liitri (teräviläst vai linnasõst tett ja üle 50 kraadi)
 • olt 2 liitrit
 • taari 2 liitrit
 • verevät viina 2 liitrit

• Kraami või tuvva’ ka’ inämbä ja sis tuu pandas kuningalavva pääle kostist.
• Kraamõ vastavõtminõ kellä 10.00–11.00.
• Hindaja’ (söögi- ja joogimaitsja’) andva’ uma helü, a tuu iist tulõ massa’: sõir 4 €, piirak 3 €, leib 2 €, hanśa 5 €, taar/ol’ 3 € ja verrev viin 4 €.
• Kõkõ inämbä helli saanu’ söögi- ja joogitegijä’ omma’ rahva lemmiku’. Śooaastagatsõ’ sõira-, leevä-, hanśa-, ollõ- ja taarimeistri’ sortva’ vällä seto söögi ja joogi aśatundja’. Piiragu- ja verevä viina meistri selgus rahva helüde perrä.
• Juukõ ja süüke pruumminõ lõpõs, ku üte inemisõ tuud kraam saa otsa. Perräjäänü’ joogi’ ja söögi’ läävä’ kuningalauda kostist.

Tagasi algustõ


6. Vägümehe välläsortminõ


Setomaa kõgõ kõvõmba mehe välläsortmisõ man kaetas joudu, kimmäst kätt ja terävät nutti.
Kihäkaal om õnnõ üts ja piä-i olõma Setomaa juurõ’, om vaia julgõt päälenakkamist.
Kõgõst kõnõldas täpsembält võistlõmisõ man. Kõgõ kõvõmba vägümehe jaost olõ-i tähtsä’ punkti’, tä om tõisist üle, ku om õigõl aol õigõh kotusõh – kuningriigipääväl Rõsnah.

Päävedosnik: Laatsi Leivo, 5804 0577

Tagasi algustõ


7. Kalamehe võistlus


Õt Seto Kuningriigi kalamehest saia’, piä-i mitmõst tunnist Pihkva järve pääle kallo püüdmä minemä. Hüä kalamiis paistus silmä ka kuiva maa pääl kalamehele tarvilikkõ osavusülesandit täüteh. Kalamiis piät täpsehe lanti pildma, pal´astõ kässiga kallo püüdmä ja ummi tiidmisi kalandusõh näütämä.
Ülesandõ’ nõudva’ kalamehele umast täpsust, kannatlikku miilt ja õnnõ.

Päävedosnik: Liivago Imre, 5383 1637

Tagasi algustõ


8. Naisi näpotüü võistlus

Teema: HELMINE/HELMILINE
Helmine om helmiga ilostõt seto naase pääsiid, miä om muudu lännü ildampal aol.
Timahava saa kuninga näpotüü meistrist tuu, kiä om kotoh valms tennü kõkõ ilosamba ja kõkõ inämbä seto muudu helmise. Konkursil hinnatas, ku kõrdapite ja ku keerolitsõlt om tett, kaetas seto muudu olõkit.
Viimäne aig helmise tuumisõst üteh nimesildiga om 1. august 2023 Seto Käsitüü Kogo kontorihe Verskah. Töid võõdas vasta ka kuningriigipäävä hummogu infotelgih kooni’ kellä 11.
Töid hinnatas ja hindaja’ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo. Kõigist konkursilõ esitet töiest pandas kokko näütüs. Rahva hääletüse tulõmusõna kuulutadas vällä ka’ publigu arvatõh kõkõ ilosamba helmise valmstanu’ näpotüülinõ. Vällä andas kats auhinda: rahva miildümine ja zürii paremp.

Päävedosnik: Kala Ingrit, 5620 0057

Tagasi algustõ