Jummal hoia kohtu iist ja tohtri iist.

Nelja valla ühise mudeli väljatöötamine avalike teenuste optimeerimiseks

01.09.2009 - 28.02.2011 viis Setomaa Valdade Liit  ellu projekt "Ühise mudeli välja töötamine Setomaa neljale vallale avalike teenuste optimaalseks planeerimiseks, haldamiseks ja toimimiseks eakate avahoolduse ja huvitegevuse, noorsootöö ja kohaliku kultuurielu valdkondades." Projekti toetas Norra-EMP regionaalarengu toetusprogramm ning selle kogumaksumus on ligi pool miljonit krooni.

Projekti üldeesmärk

On rakendatud optimaalne planeerimise, haldamise ja toimimise ühine mudel Setomaa neljas vallas eakate avahoolduse ja huvitegevuse, noorsootöö ja kultuuri valdkondades ja nende valdkondade vahel.

Nimetatud valdkondade omavaheline seostamine võimaldab arendada eakate ja noorte vahelist suhtlemist, mis on järgmistele põlvkondadele pärimuskultuuri edasikandumise oluliseks tingimuseks. Seetõttu on projekti fookusesse valitud just need kolm valdkonda. Samuti on nendes valdkondades esialgsel hinnangul kõige suuremad võimalused omavalitsuste ja mittetulundussektori vaheliseks koostööks.

Projekti raames valminud materjalid

Veebruariks 2010 valminud avalike teenuste osutamise rahulolu-uuringud:

Setomaa elanike rahulolu avalike teenuste osutamisega kultuuri valdkonnas

Setomaa elanike rahulolu avalike teenuste osutamisega noorsootöö valdkonnas

Setomaa elanike rahulolu avalike teenuste osutamisega eakate avahoolduse valdkonnas

Rahulolu-uuringute valim

Veebruariks 2010 valminud analüüs avalike teenuste osutamise kohta ja analüüsi metoodika:

Avalike teenuste osutamise analüüs Setomaa neljas vallas kultuuri, noorsootöö ja eakate avahoolduse valdkonnas

Avalike teenuste osutamise analüüsi metoodika

Kultuuri valdkonna avalike teenuste osutamise kulude-tulude analüüsi metoodika

Noorsootöö valdkonna avalike teenuste osutamise kulude-tulude analüüsi metoodika

Sotsiaalvaldkonna avalike teenuste osutamise kulude-tulude analüüsi metoodika

Juuniks 2010 valminud avalike teenuste osutamise mudel

Noorsootöö, kultuuri ja avahoolduse teenuste ühine mudel Mikitamäe, Misso, Meremäe ja Värska vallas

Oktoobris 2010 valminud juriidiline ekspertiis ja avalike teenuste delegeerimise tüüplepingud

Ekspertiisi lähteülesanne: Avalike teenuste delegeerimise võimalused

Juriidiline ekspertiis avalike teenuste delegeerimise võimaluste kohta

Leping avalike teenuste delegeerimiseks kultuuri valdkonnas

Leping avalike teenuste delegeerimiseks noorsootöö valdkonnas

Leping avalike teenuste delegeerimiseks eakate avahoolduse valdkonnas