Rahha süü-üi tsigagi.

Eesti-Läti koostööprojekt “COOP Local”

Projekti taust
Talutoodete ja mahetoidu populaarsus on viimase kümnendi jooksul kiiresti kasvanud. Toidu värskust, naturaalsust ja maitset hindavad kõrgelt tarbijad nii Eestis, Lätis kui naaberriikides. Kohalikud väiketootjad pole aga tihti tarbijate seas piisavalt tuntud ei oma piirkonnas ega ülepiiri naabrite juures. Alustavad väiketootjad näevad oma peamise turupiirkonnana kohalikku piirkonda, kuid nad võiksid rohkem ära kasutada piiri taga asuvate regioonide turupotentsiaali. Noored alustavad väiketootjad valdavad enamasti võõrkeelt ning on avatud uute turgude otsimisel - neil on head eeldused ülepiiriliste kontaktide ning koostööpartnerite leidmiseks.

Kui müüa talutooted suurtele kombinaatidele või poekettidele, saab tootja sageli väga väikest tulu. Oluline on julgustada ja toetada väiketootjaid kasutama muid müügikanaleid, kus on võimalik saavutada otsekontakte lõpptarbijaga nii oma piirkonnas kui piiri taga. Ülepiiriline koostöö Eesti ja Läti väiketootjate vahel on seni olnud tagasihoidlik. Ettevõtjatel napib ka häid teadmisi võimalikult kõrge lisandväärtusega toodete välja pakkumisel ning lühikeste tarneahelate loomisel. Seepärast on vaja korraldada vastavasisulisi koolitusi, õppereise ning muid ühisüritusi, kus on võimalik luua uusi kontakte naabruses asuvate ettevõtjatega ning omandada ühiselt uusi oskuseid ja teadmisi näiteks turunduse, pakendamise, kliendisuhete jne alal.

Meie piirkonnas on käsitööndus hästi arenenud. Meil on palju häid käsitöömeistreid, kes võiksid müüa oma tooteid ka laiemalt väljaspool oma kodupiirkonda. Uued noored meistrid saavad hästi hakkama võõrkeelte ning arvuti kasutamisega. Neil on head eeldused tänapäevase infotehnoloogia kasutamiseks müügis ja turunduses, näiteks toodete pakkumine e-poodides ja veebilehe kaudu. Käsitöömeistrid mõlemast riigist saavad koos õppida, kuidas panna nutikalt enda kasuks tööle uuenduslikud turundus- ja IKT-lahendused. Käsitöömeistrid saavad ühiselt osaleda ka suurematel käsitöölaatadel.

Projekti eesmärgid
Projekti “Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border areas – COOP Local” siht on elavnenud piiriülene koostöö ja ärisuhted kohalike, esmajärjekorras uute või hiljuti alustanud väiketootjate ja käsitöömeistrite vahel. Projekti tegevustega julgustatakse Eesti-Läti piirialadel - Setomaal, Räpinas, Vastseliinas ja Oraval, Apes, Smiltenes - tegutsevaid ettevõtjaid alustama piiriülest kaubavahetust ja koostööd, mis aitaks neil rohkem tulu teenida.

Projekti tegevused
Tegevuste elluviimiseks moodustatakse neli sektoriaalset ettevõtjate gruppi:

  • marja- ja puuviljakasvatajad ning -töötlejad;
  • piima- ja lihatootjad ning -töötlejad;
  • köögivilja- ja taimekasvatajad ning -töötlejad;
  • käsitöömeistrid.

21. aprillil 2017 toimub Põlvas esimene Eesti ja Läti ettevõtjate kontaktüritus, millele järgneb 22.aprillil Maamessi ühiskülastus.

Igale grupile korraldatakse vastastikuseid õppereise (Eesti ettevõtjad Lätti ja vastupidi), mille ajal toimuvad ka kohtumised kohalike ettevõtjatega. Planeeritud on ühised osalemised kohalikel laatadel nagu Lindora, Vastseliina, Räpina, Ape ja Smiltene laadad. Käsitöömeistrid saavad ühiselt osaleda suurematel üleriigilistel käsitöölaatadel. Igale ettevõtjate grupile korraldatakse ca 4 kahepäevast koolitust, mida viivad läbi Lõuna-Eesti ja Vidzeme piirkonna parimad vastava valdkonna eksperdid. Kõige aktiivsemalt uusi turge otsivad ettevõtjad saavad osaleda ühistel õppe- ja kontaktreisidel Valgevenesse, Pihkva oblastisse ning Soome. Samuti on kavas panna kokku ühine turundusmaterjal, mis sisaldab iga osaleva ettevõtte kohta infolehte kahes keeles.

Projekti tegevused viiakse ellu 2,5 aasta jooksul, aprill 2017 – august 2019.

Projekti partnerid on Setomaa (Valdade) Liit, Räpina Inkubatsioonikeskus, Võru (Vastseliina) vald, Ape vald ja Smiltene vald.

Projekti “COOP Local” elluviimist toetab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti kogueelarve on 338 756 eurot, millest ERDF toetus on 287 942,60 eurot. Setomaa Valdade Liidu omafinantseeringut toetab Setomaa arengu programm 8 855,10 euro ulatuses.
 Vaata lähemalt